Redemption

เป็นขั้นตอนการแลกคะแนนสะสมซื้อสินค้า แทนพนักงานที่เลือก โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Redemption"

  • กรอกข้อมูลรายละเอียด ดังนี้

    1. เลือก รายการสินค้า

    2. ระบุจำนวน Point

  • คลิกปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อแลกซื้อสินค้า

Last updated