การ Reset PIN

เป็นขั้นตอนการ Reset PIN กรณีลืมรหัส PIN หรือเข้าใช้งานไม่ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Reset PIN Code"

  • ระบบจะแจ้งเตือน และจัดส่ง Email เพื่อ Reset PIN ใหม่

  • ทำการเปิด Email ตามที่กำหนดไว้ในระบบ

  • เปิด Email แจ้ง Reset password

  • คลิกปุ่ม "Click here"

  • กำหนดรหัส PIN ใหม่

  • คลิกปุ่ม "Submit"

รหัส PIN จะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร

  • ระบบแสดงข้อความ Reset PIN สำเร็จ

  • ทำการ Login เข้าระบบอีกครั้ง

Last updated