Add Point Log

เป็นขั้นตอนการดูประวัติคะแนนสะสมของพนักงานที่เลือกทั้งหมด โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Point Log"

  • ระบบแสดงรายการประวัติคะแนนสะสมของพนักงานที่เลือก โดยแยกเป็น 3 ประเภท คือ

    1. All คือ ประวัติรวมทั้งหมด

    2. EARN คือ ประวัติการให้คะแนนสะสม

    3. BURN คือ ประวัติการใช้คะแนนสะสม

  • ระบบจะแสดงรายละเอียดประวัติคะแนนสะสมที่ต้องการ

Last updated