การเพิ่มข้อมูลพนักงาน

เป็นขั้นตอนการเพิ่มรายละเอียดพนักงานที่ยังไม่มีในระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • คลิกปุ่ม "Create New Employee"

 • กรอกข้อมูลรายละเอียด ดังนี้

  1. คลิกเลือก Company

  2. Employee ID

  3. Name English

  4. Name Thai

  5. Nickname

  6. Position

  7. คลิกเลือก Division

  8. Leader

  9. Date of Birth

  10. Starting Date

  11. ID Card

  12. Telephone

  13. Email

  14. Line ID

 • คลิกปุ่ม "Save" เพื่อบันทึกข้อมูล

หากไม่มีรายการ Company ให้เลือกสามารถทำการเพิ่มได้ที่ขั้นตอน "การเพิ่ม Group Management"

 • คลิกปุ่ม "Confirm" เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

Last updated