การค้นหารายการห้องประชุม

เป็นขั้นตอนการค้นหารายการห้องประชุม โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา ดังนี้

    1. Room

    2. Description

    3. เลือก Status

  • กด "Enter" เพื่อค้นหาข้อมูล

  • ระบบจะแสดงข้อมูล ที่ต้องการค้นหา

การค้นหาข้อมูลรายการห้องประชุม สามารถกรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

Last updated