การแจกนามบัตรดิจิทัล

เป็นขั้นตอนการแจกนามบัตรดิจิทัล โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • เข้าใช้งานโดยการเปิดหน้านามบัตรดิจิทัล

  • ทำการ Scan QR Code ที่หน้าบัตร

  • ระบบจะทำการเพิ่มนามบัตรดิจิทัลลงบนแอปฟลิเคชัน โดยอัตโนมัติ

Last updated