การเพิ่มรายการห้องประชุม

เป็นขั้นตอนการเพิ่มรายการห้องประชุม โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • คลิกปุ่ม "Add Room"

 • กรอกข้อมูลรายละเอียด ดังนี้

  1. เลือกสถานะ Active หรือ in-Active

  2. Name

  3. Description

  4. Quality Seat

  5. เลือกสถานะ White Board Off หรือ On

  6. เลือกสถานะ Projector Off หรือ On

  7. เลือกสถานะ Smart Board Off หรือ On

  8. เลือกสถานะ TV Off หรือ On

 • คลิกปุ่ม "Add" เพื่อบันทึกข้อมูล

การเลือกสถานะอุปกรณ์สำนักงานที่ต้องใช้ในห้องประชุม เมื่อเปิด On จะแสดงข้อมูลในขั้นตอนการจองห้องประชุม โดยจะแสดงรายการอุปกรณ์สำนักงานให้ใช้งานของห้องประชุมนั้น

Last updated