การแก้ไขข้อมูลพนักงาน

เป็นขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลพนักงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Edit"

  • ทำการแก้ไขข้อมูลพนักงานที่ต้องการ

  • คลิกปุ่ม "Save" เพื่อบันทึกข้อมูล

  • คลิกปุ่ม "Confirm" เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

Last updated