Vending Machine

เป็นฟังก์ชันสำหรับใช้คะแนนสะสมแลกการเล่นเกมส์ จากตู้คีบตุ๊กตา หรือเกมส์อื่นๆ ที่จัดขึ้นภายในบริษัท โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Vending Machine"

  • ระบบจะแสดงฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมด

Last updated