การนำเข้าข้อมูลพนักงาน

เป็นการเพิ่มข้อมูลพนักงานแบบนำเข้าข้อมูลจำนวนมาก โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Template File" เพื่อ download เอกสาร Template สำหรับใช้เป็นเอกสารในการนำเข้าข้อมูล

หากมีเอกสาร Template อยู่แล้วไม่ต้องทำการ Download เอกสารใหม่

  • ทำการกรอกข้อมูลตามรูปแบบ Template จนครบจำนวนพนักงานที่ต้องการ

  • ทำการบันทึกเอกสาร โดยกำหนดให้เป็นเอกสาร .xlsx หรือ .xls

  • คลิกปุ่ม "Import*.xls"

  • ทำการเลือกเอกสารข้อมูลพนักงานที่บันทึกไว้

  • คลิกปุ่ม "Open"

  • ระบบจะทำการนำเข้าข้อมูลพนักงานโดยอัตโนมัติ

Last updated