Logs

เป็นระบบการดูประวัติการส่งการแจ้งเตือนทั้งหมด โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกเมนู "Point"

  • คลิกเมนูย่อย "Logs"

  • ระบบจะแสดงประวัติการส่งการแจ้งเตือนทั้งหมด

Last updated