การเพิ่มสมุดรายชื่อบน iOS

เป็นขั้นตอนการบันทึกรายละเอียดนามบัตรลงบนสมุดรายชื่อ (Contact) บนระบบปฏิบัติการ iOS โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Contacts"

  • คลิกปุ่ม "Save" เพื่อบันทึกรายละเอียดลงบนสมุดรายชื่อ

Last updated