การค้นหาข้อมูลผู้ดูแลระบบ

เป็นขั้นตอนการค้นหาข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Administrator) ที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา ดังนี้

    1. UserName

    2. Email

    3. เลือก Status

  • กด "Enter" เพื่อค้นหาข้อมูล

  • ระบบจะแสดงข้อมูลที่ต้องการค้นหา

การค้นหาข้อมูลผู้ดูแลระบบ สามารถกรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

Last updated