การ Reset PIN

เป็นขั้นตอนการแก้ไขรหัส PIN ข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Administrator) โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Reset PIN"

  • ระบบจะทำการจัดส่ง Email เพื่อ Reset PIN ใหม่

  • ทำการเปิด Email ตามที่กำหนดไว้ในระบบ

  • เปิด Email แจ้ง Reset password

  • คลิกปุ่ม "Click here"

  • กำหนดรหัส PIN ใหม่

  • คลิกปุ่ม "Submit"

รหัส PIN จะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร

  • ระบบแสดงข้อความ Reset PIN สำเร็จ

  • ทำการ Login เข้าระบบอีกครั้ง

Last updated