ระบบ CRM

Customer Relationship Management (CRM) เป็นระบบบริหารจัดการส่วน Black office ของบัตร Beyond Pass เช่น การจัดการผู้ใช้งานบัตร การแจ้งเตือน Notification การจัดการคะแนนสะสม เป็นต้น

ระบบ CRM รองรับการใช้งานได้ทุก Web Browser

Last updated