การค้นหาประวัติการแลกซื้อสินค้า

เป็นขั้นตอนการค้นหาประวัติการแลกซื้อสินค้าที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา ดังนี้

    1. Employee Name

    2. Product Name

    3. Quality

  • กด "Enter" เพื่อค้นหาข้อมูล

  • ระบบจะแสดงข้อมูล ที่ต้องการค้นหา

การค้นหาประวัติการแลกซื้อสินค้า สามารถกรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

Last updated