Logs

เป็นระบบการดูประวัติการใช้คะแนนสะสมของพนักงานทั้งหมด โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกเมนู "Point"

  • คลิกเมนูย่อย "Logs"

  • ระบบจะแสดงประวัติการใช้คะแนนสะสมของพนักงานทั้งหมด

Last updated