การระงับสิทธิ์พนักงาน

เป็นขั้นตอนการระงับสิทธิ์การใช้งานทั้งหมดของพนักงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Edit"

  • คลิกปุ่ม "On" ให้เป็น "Off"

  • คลิกปุ่ม "Save" เพื่อบันทึกข้อมูล

  • คลิกปุ่ม "Confirm" เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

หากต้องการยกเลิกการระงับสิทธิ์พนักงาน ให้เปลี่ยนสถานะจาก "Off" เป็น "On"

Last updated