การค้นหารายการบัตร Beyond Card

เป็นขั้นตอนการค้นหาข้อมูลบัตร Beyond Card ที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา ดังนี้

  1. Pass ID

  2. Name

  3. Employee ID

  4. Pass Serial

  5. เลือก Pass Status

  6. เลือก Device Type

 • กด "Enter" เพื่อค้นหาข้อมูล

 • ระบบจะแสดงข้อมูล ที่ต้องการค้นหา

การค้นหาข้อมูลบัตร Beyond Card สามารถกรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

Last updated