การนำออกข้อมูลบัตร Business Card

เป็นขั้นตอนการนำออกข้อมูลบัตร Business Card ที่มีอยู่ในระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Export*.xls

  • ระบบจะทำการ download รายการข้อมูลบัตร Business Card ในรูปแบบเอกสาร .xlsx

Last updated