Redeem Log

เป็นขั้นตอนการดูประวัติการแลกคะแนนสะสมซื้อสินค้าของพนักงานที่เลือกทั้งหมด โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Redeem Log"

  • ระบบแสดงรายการประวัติการแลกคะแนนสะสมซื้อสินค้าของพนักงานที่เลือก

  • ระบบจะแสดงรายละเอียดประวัติการแลกคะแนนสะสมซื้อสินค้าที่ต้องการ

Last updated