Point History

เป็นฟังก์ชันสำหรับตรวจสอบประวัติคะแนนสะสม (Point History) ผู้ถือบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Point History"

  • ระบบจะแสดงประวัติคะแนนสะสม (Point History) ทั้งหมด

  • คลิก Point History ที่ต้องการ

  • ระบบจะแสดงรายละเอียดของ Point ที่ต้องการ

Last updated