การค้นหาประวัติการแจ้งเตือน

เป็นขั้นตอนการค้นหาประวัติการส่งการแจ้งเตือนที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา ดังนี้

    1. Massage

    2. เลือก Sender

    3. Receive (Employee ID)

  • กด "Enter" เพื่อค้นหาข้อมูล

  • ระบบจะแสดงข้อมูล ที่ต้องการค้นหา

การค้นหาข้อมูลประวัติการส่งการแจ้งเตือน สามารถกรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

Last updated