จองห้องประชุม

สามารถตรวจสอบการจองห้องประชุมในองค์กรทั้งหมด โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "New Reservation"

  • เลือกห้องประชุมที่ต้องการตรวจสอบ

รายชื่อห้องประชุม จะแสดงตามที่กำหนดไว้ในระบบ CRM

  • ระบบจะแสดง Calendar หากมีการจองห้องประชุมจะแสดงเป็นสีเทา และหากยังไม่การจองห้องประชุม จะแสดงเป็นสีขาว

  • คลิกเลือกวันที่ต้องการดูรายละเอียดการจองห้องประชุม

  • ระบบจะแสดงรายละเอียดการจองห้องประชุมของวันนั้น

Last updated