การระงับสิทธิ์การใช้งานบัตร Business Card

เป็นระบบสำหรับการระงับสิทธิ์การใช้งานบัตร Business Pass โดยมีชั้นตอนดังนี้

  • ทำการเลือกบัตร Business Card ที่ต้องการระงับสิทธิ์

  • คลิกปุ่ม "Void Pass"

  • คลิกปุ่ม "Confirm" เพื่อยืนยันการระงับสิทธิ์

  • คลิกปุ่ม "OK" เพื่อปิดหน้าต่าง

  • ระบบจะแสดงสถานะบัตร Business Card เป็น VOIDED และบัตรนี้จะถูกระงับสิทธิ์การใช้งานทันที

Last updated