การค้นหาข้อมูล Group

เป็นขั้นตอนการค้นหารายการ Group โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา ดังนี้

    1. Group Name

    2. Employee ID

  • คลิกปุ่ม "Search & Filter"

  • ระบบจะแสดงข้อมูลที่ต้องการค้นหา

การค้นหาข้อมูล Group สามารถกรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

Last updated