การเพิ่มผู้ดูแลระบบ

เป็นขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Administrator) ที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • คลิกปุ่ม "Add a New User"

 • กรอกข้อมูลรายละเอียด ดังนี้

  1. เลือก Status Active หรือ in-Active

  2. UserName

  3. Security PIN

  4. Security PIN Confirmation

  5. Email

  6. เลือก Related Employee(s)

  7. เลือก Use this account on CRM? On หรือ Off

  8. เลือก Use this account on Merchant system? On หรือ Off

 • คลิกปุ่ม "Save" เพื่อบันทึกข้อมูล

 1. รหัส PIN จะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร

 2. Use this account on CRM? คือ สามารถใช้งานระบบ CRM ได้

 3. Use this account on Merchant system? คือ สามารถเข้าใช้งานระบบ Administrative Tools บนบัตร Beyond Pass ได้

Last updated