การลบข้อมูลผู้ดูแลระบบ

เป็นขั้นตอนการลบข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Administrator) โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Delete"

  • คลิกปุ่ม "OK" เพื่อยืนยันการลบข้อมูล

Last updated