การส่ง Notification

เป็นขั้นตอนการส่งการแจ้งเตือน (Notification) ให้กับพนักงานที่ต้องการทราบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • คลิกเมนู "Notification"

 • คลิกเมนูย่อย "Send"

 • คลิกปุ่ม "Add Employee" เพื่อค้นหารายชื่อพนักงานที่ต้องการ

 • ทำการค้นหารายชื่อพนักงานที่ต้องการ โดยกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา ดังนี้

  1. Emp. ID

  2. Company Name

  3. เลือก Company

  4. Position

 • กด "Enter" เพื่อค้นหาข้อมูล

 • คลิกเลือกพนักงานที่ต้องการ

 • คลิกปุ่ม "Select" เพื่อบันทึกข้อมูล

สามารถค้นหา และเลือกจำนวนพนักงานได้ตามต้องการ

 • ระบบจะแสดงรายชื่อพนักงานที่เลือกทั้งหมด

หากต้องการลบพนักงานที่ไม่ต้องการออก ให้คลิกเลือกพนักงาน แล้วคลิกปุ่ม "Delete"

 • คลิกปุ่ม "Input Msg"

 • กรอกข้อมูลที่ต้องการส่งการแจ้งเตือน

 • คลิกปุ่ม "Send" เพื่อส่งการแจ้งเตือน

 • คลิกปุ่ม "Confirm" เพื่อยืนยันการส่งการแจ้งเตือน

 • คลิกปุ่ม "OK" เพื่อปิดกลับสู่เมนูหลัก

 • ระบบจัดส่งการแจ้งเตือนไปยัง Mocrosite

Last updated