การแก้ไขรายละเอียดสินค้า

เป็นขั้นตอนการแก้ไขรายละเอียดสินค้า โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Edit"

  • ทำการแก้ไขรายละเอียดที่ต้องการ

  • คลิกปุ่ม "Save" เพื่อบันทึกข้อมูล

Last updated