การเพิ่มรายการสินค้า

เป็นขั้นตอนการเพิ่มรายการสินค้า โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • คลิกปุ่ม "Add a New Listing"

 • กรอกข้อมูลรายละเอียด ดังนี้

  1. เลือกรูปภาพ Banner

  2. เลือกสถานะ Available หรือ Unavailable

  3. Name (Thai)

  4. Name (Eng)

  5. Quality

  6. Point Redemption

  7. Start Selling

  8. Stop Selling

  9. เลือก Actor Merchant (HR) หรือ Beyond Portal

 • คลิกปุ่ม "Save" เพื่อบันทึกข้อมูล

การกำหนด Point Redemption = 0 คือ ไม่จำกัดจำนวนการซื้อต่อคน

Last updated