การเพิ่ม Group

เป็นขั้นตอนการเพิ่มข้อมูล Group โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "New Group"

  • กรอกชื่อ Group ที่ต้องการ

  • ทำการเพิ่มรายชื่อพนักงานภายใต้ Group ที่สร้าง โดยคลิกปุ่ม "Add Employee"

  • ทำการคลิกเลือกพนักงานที่ต้องการเพิ่มเข้า Group ที่สร้าง

  • คลิกปุ่ม "Select" เพื่อบันทึกข้อมูล

  • ระบบจะแสดงรายชื่อพนักงานที่เลือก

  • คลิกปุ่ม "Save" เพื่อบันทึกข้อมูล

หากต้องการลบพนักงานที่ไม่ต้องการออก ให้คลิกเลือกพนักงาน แล้วคลิกปุ่ม "Remove"

  • คลิกปุ่ม "OK" เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

Last updated