Mywallet
Search
⌃K

Marketplace

เป็นระบบบริหารจัดการ การแลกซื้อสินค้า ซึ่งใช้คะแนนสะสม (Point) ในการแลกซื้อ โดยมีขั้นตอนดังนี้
  • คลิกเมนู "Marketplace"
  • ระบบจะแสดงเมนูการบริหารจัดการ Marketplace ทั้งหมด