Report

เป็นฟังก์ชันการดูรายงานต่างๆ ของระบบ โดยแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. Employee Balance Point คือ รายงานคะแนนสะสมคงเหลือของพนักงาน แยกเป็นรายบุคคล

  2. Point History คือ รายงานประวัติการมอบคะแนนสะสม รายงานประวัติการแลกคะแนนสะสม

    ทั้งหมด

  3. Redeem Log คือ รายงานการแลกคะแนนสะสมซื้อสินค้า ทั้งหมด

โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Report"

  • ระบบแสดงฟังก์ชันรายงานต่างๆ

Last updated