การค้นหาประวัติการใช้คะแนนสะสม

เป็นขั้นตอนการค้นหาประวัติการใช้คะแนนสะสมของพนักงานที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา ดังนี้

  1. Transaction ID

  2. Emp. ID

  3. เลือก Type

  4. Remark

 • กด "Enter" เพื่อค้นหาข้อมูล

 • ระบบจะแสดงข้อมูล ที่ต้องการค้นหา

การค้นหาข้อมูลประวัติการใช้คะแนนสะสม สามารถกรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

Last updated