Notification

เป็นขั้นตอนการส่งการแจ้งเตือนให้พนักงานที่เลือก โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Notification"

  • กรอกรายละเอียดที่ต้องการส่งการแจ้งเตือน

  • คลิกปุ่ม "ส่ง" เพื่อส่งการแจ้งเตือน

Last updated