การลบบัตรบน Android

การลบบัตร Beyond Pass บนระบบปฏิบัติการ Android โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Remove Pass"

  • คลิกปุ่ม "OK" เพื่อยืนยันการลบ

Last updated