Add to Contact

เป็นฟังก์ชันการบันทึกรายละเอียดนามบัตรลงบนสมุดรายชื่อ (Contact) ของสมาร์ตโฟน โดยมีขั้นตอนดังนี้

pageการเพิ่มสมุดรายชื่อบน iOSpageการเพิ่มสมุดรายชื่อบน Android

Last updated