Mywallet
Search
⌃K

Add to Contact

เป็นฟังก์ชันการบันทึกรายละเอียดนามบัตรลงบนสมุดรายชื่อ (Contact) ของสมาร์ตโฟน โดยมีขั้นตอนดังนี้