การแก้ไข Profile

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรายละเอียด Profile ของบัตรดิจิทัลได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการแก้ไขของระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Edit Profile"

  • ทำการแก้ไขรายละเอียดที่ต้องการ

ระบบกำหนดให้สามารถแก้ไขรูปภาพ และเบอร์โทรศัพท์เท่านั้น

Last updated