การระงับการใช้งานบัตร Beyond Card

เป็นระบบสำหรับการระงับสิทธิ์การใช้งานบัตร Beyond Card โดยมีชั้นตอนดังนี้

  • ทำการเลือกบัตร Beyond Card ที่ต้องการระงับสิทธิ์

  • คลิกปุ่ม "Void Pass"

  • คลิกปุ่ม "Confirm" เพื่อยืนยันการระงับสิทธิ์

  • คลิกปุ่ม "OK" เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

  • ระบบจะแสดงสถานะบัตร Beyond Card เป็น VOIDED และบัตรนี้จะถูกระงับสิทธิ์การใช้งานทันที

Last updated