Input Employee ID/Name

เป็นขั้นตอนการเลือกพนักงานรายบุคคล โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกเลือก "Input Employee ID/Name"

  • กรอกรหัสพนักงาน หรือ ชื่อพนักงาน

  • คลิกปุ่ม "Next"

  • คลิกเลือกพนักงานที่ต้องการ

  • ระบบจะแสดงเมนูการบริหารจัดการ ทั้งหมด

Last updated