การแก้ไขรายการห้องประชุม

เป็นขั้นตอนการแก้ไขรายการห้องประชุม โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Edit"

  • ทำการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการ

  • คลิกปุ่ม "Save" เพื่อบันทึกข้อมูล

Last updated