การใช้งานบน Android

การเข้าใช้งาน Microsite บนระบบปฏิบัติการ Android มีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "ระบบ Beyond Service Portal"

  • ระบบจะแสดงเมนูการใช้งานของ Microsite ทั้งหมด

Last updated