การนำออกข้อมูลบัตร Beyond Card

เป็นขั้นตอนการนำออกข้อมูลบัตร Beyond Card ที่มีอยู่ในระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Export*.xls

  • ระบบจะทำการ download รายการข้อมูลบัตร Beyond Card ในรูปแบบเอกสาร .xlsx

Last updated