Question and Answer (Q&A)

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ถาม-ตอบ ที่มักจะพบปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ จากการใช้งานของ Beyond Pass โดยได้รวบรวมปัญหา และแนวทางแก้ไขเบื้องต้นไว้ในนี้แล้วทั้งหมด ดังนี้

pageข้อมูลบัตร Beyond Pass ไม่ Update และไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือน (Notification)

Last updated