การค้นหาพนักงาน

สามารถค้นข้อมูลพนักงานได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา ดังนี้

  1. รหัสพนักงาน (Emp.ID)

  2. ชื่อ (Name)

  3. บริษัท (Company)

  4. แผนก (Division)

  5. ตำแหน่ง (Position)

  6. สถานะ (Status)

 • กด "Enter" เพื่อค้นหาข้อมูล

 • ระบบจะแสดงข้อมูลที่ต้องการค้นหา

การค้นหาข้อมูลพนักงาน สามารถกรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

Last updated