การลบ Group

เป็นขั้นตอนการลบข้อมูล Group โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Delete"

  • คลิกปุ่ม "Yes, delete it!" เพื่อยืนยันการลบข้อมูล

Last updated