Notification Log

เป็นขั้นตอนการดูประวัติการส่งการแจ้งเตือนของพนักงานที่เลือก โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Notification Log"

  • ระบบแสดงประวัติการส่งการแจ้งเตือนของพนักงานที่เลือกทั้งหมด

Last updated