การแก้ไข Group

เป็นขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล Group โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกปุ่ม "Edit"

  • ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ

  • คลิกปุ่ม "Save" เพื่อบันทึกข้อมูล

Last updated